Religious Comments Pictures
More Images @ MyNiceProfile.com

  KALIMAT BASMALAH ADALAH:

  “BISMIL LAAHIR ROHMAANIR ROHIM”

  Artinya:

  “Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang”

  Penjelasan:

  Imam syafi’I dan ulama ulama lainnya telah menerangkan bahwa bismilah adalah termasuk dari tujuh ayat surat al-fatehah. Hal ini di dasarkan hadist yang di riwaayatkan oleh abu hurairoh.ia berkata,

  ROSULLULOH SAW telah bersabda:”bismil laahirahmannir Rahim”

  Adalah umul Qur’an atau sab’ul matsani.

  Sumber : January 25, 2013 by ckarlino

  Keutamaan Surat Ar Rahman (Peringatan yang Diulang-ulang)
  Bagi yang belum menemukan tulang rusuknya,perlu dan wajib mengamalkan surat ini di setiap sholatnya,Insyaallah dijabahi oleh ALLAH:)

  Bismillahirrahmanirrahim…
  Sept 05 2013

  Surah Ar-Rahman adalah surah ke-55 dalam al-Qur’an. Surah ini tergolong surat madanniyah, terdiri atas 78 ayat. Dinamakan Ar-Rahmaan yang berarti Yang Maha Pemurah berasal dari kata Ar-Rahman yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Ar-Rahman adalah salah satu dari nama-nama Allah. Sebagian besar dari surah ini menerangkan kepemurahan Allah. kepada hamba-hamba-Nya, yaitu dengan memberikan nikmat-nikmat yang tidak terhingga baik di dunia maupun di akhirat nanti.

  Surat Ar Rahman adalah salah satu surat dari 114 surat dalam Al Qur’an. Entah mengapa, tanpa mengesampingkan surat lain dalam Al Qur’an, surat ini menyita perhatian saya. Surat ini memiliki kata yang begitu indah dan mengalir berirama. Dan tanpa terasa air mata menetes, satu ,demi satu.

  Ciri khas surah ini adalah kalimat berulang 31 kali Fa-biayyi alaa’i Rabbi kuma tukadzdzi ban (Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?) yang terletak di akhir setiap ayat yang menjelaskan nikmat Allah yang diberikan kepada manusia.

  Bismillahir rahmaanir rahiim

  Ar rahmaan
  ‘allamalqur-aan
  Khalaqal insaan
  ‘allamahul bayaan
  Asy syamsu wal qamaru bi husbaan
  Wan najmu wasy syajaru yasjudaan
  Was samaa-a rafa’ahaa wa wadha’al miizaan
  Alla tathghau fil miizaan
  Wa aqiimul wazna bil qisthi wa laa tukhsirul miizaan
  Wl ardha wadha’ahaa lil anaam
  Fiihaa faakihatuw wan nakhlu dzaatul akmaam
  Wal habbu dzul ‘ashfi war raihaan
  Fa bi ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
  Khalaqal insaana min shalshaalin kal fakhkhaar
  Wa khalaqal jaanna min maarijim min naar.
  Fa bi ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
  Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain
  Fa bi ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
  Marajal Bahraini yaltaqiyaan
  Bainahumma barzakhul laa yabghiyaan
  Fa bi ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
  Yakhruju minhumal lu’lu-u wal marjaan
  Fa bi ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
  Wa lahul jawariil munsya-aatu fil bahri kal a’lam
  Fa bi ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
  Kullu man ‘alaihaa faan
  Wa yabqaa wajhu rabbika dzul jalaali wal ikraam
  Fa bi ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
  Ya s–aluhuu man fissamawaati wal ardhi kulla yauminhuwa fii sya’n
  Fa bi ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
  Sa nafrughu lakum ayyuhats tsaqalaan
  Yaa ma’syara ljinni wal-insi ini istatha’tum an tanfudzuu min aqthaari ssamaawaati wal-ardhi fanfudzuu laa tanfudzuuna illaa bisulthaan
  Yaa ma’syaral jinni wal insi inistatha’tum an tanfudzuu min aqthaaris samaawaati wal ardhi fanfudzhuu laa tanfudzuuna illaa bi sulthaan
  Fa bi ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
  Yursalu ‘alaikumaa syuaazhum min naariw wa nuhaasun fa laa tantashiraan
  Fa bi ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
  Fa idzan syaqqatis samaa-u fa kaanat wardatan kad dihaan
  Fa bi ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
  Fa yauma-idzil laa yus-alu ‘andzambihii insuw wa laa jaan
  Fa bi ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
  Yu’raful mujrimuuna bi siimaahum fa yu’khadzu bin nawaashii wal aqdaam
  Fa bi ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
  Haadzihii jahannamul latii yukadzdzibu bihal mujrimuun
  Yathuufuuna bainahaa wa baina hamiimin aan
  Fa bi ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
  Wa li man khaafa maqaama rabbihii jannataan
  Fa bi ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
  Dzawaataa afnaan
  Fa bi ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
  Fiihimaa ‘ainaani tajtiyaan
  Fa bi ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
  Fiihimaa min kulli faakhihatin zaujaan
  Fa bi ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
  Muttaki-iina ‘ala furusyim bathaa inuhaa min istabraaqiw wa janal jannataini daan
  Fa bi ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
  Fiihinna qaashiraatut tharfi lam yathmitshunna insun qablahum wa laa jaann
  Fa bi ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
  Ka annahunnal yaaquutu wal marjaan
  Fa bi ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
  Hal jazaa-ul ihsaani illal ihsaan
  Fa bi ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
  Wa min duunihimaa jannataan
  Fa bi ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
  Mud-haammataan
  Fa bi ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
  Fiihimaa ‘ainaani nadhdhaakhataan
  Fa bi ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
  Fiihimaa faakihatuw wa nakhluw wa rummaan
  Fa bi ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
  Fiihinna khairaatun hisaan
  Fa bi ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
  Huuruum maqshuuraatum fil khiyaam
  Fa bi ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
  Lam yathmits-hunna insun qablahum wa laa jaann
  Fa bi ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
  Muttaki-iina ‘ala rafrafin khudhriw wa ‘abqariyyin hisaan
  Fa bi ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
  Tabaarakasmu rabbika dzil jalali wal ikraam